Правила и условия

Настоящите общи условия („Общи условия“) регламентират отношенията между „Mачмейкинг ИнтернешънълЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205283764 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина: № 22, ет. 4, ап. 10, web: https://www.vasiaacademy.com/, тел.: +359/896 444 483, email: contact@vasiaacademy.com, представлявано от управителя Василена Кьосова (наричано по-долу „Мачмейкинг“) и посетителите на интернет страницата: www. vasiaacademy com (наричана по-долу „Сайт“).

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Мачмейкинг от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи Сайта, наричано по-надолу „Потребител”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

  1. отношения, възникващи във връзка с използването на Сайта и
  2. отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки и услуги, чрез използването на Сайта.

1.2. Сайтът е онлайн платформа, посредством която възмездно и безвъзмездно се предлагат следните стоки и услуги:

  1. Индивидуални психологически консултации, коучинг и мачмейкинг;
  2. Уебинари на различни теми;
  3. Организиране на физически и онлайн семинари и събития в България и чужбина;
  4. Подпомагане на потребителите на Сайта да намерят подходящи партньори, посредством избрани от тях критерии;
  5. Други, неупоментати услуги, които са публикувани на Сайта.

1.3.   За да можете да използвате услугите в Сайта, Вие следва да изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на Сайта.

1.4. Извън т. 1.3., Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия и чрез всяко активно действие (кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер) от негова страна, или запазване на пасивно поведение (ненапускане на заредената в браузъра страница), след като Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

1.5. Потребителят заявява, че с използването на Сайта има правото, пълномощията и дееспособността да сключва и да бъде обвързан с настоящите условия.

1.6. Мачмейкинг си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Сайта чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Потребителите могат да закупуват стоки и услуги чрез Сайта като като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

2.2. При регистрацията си всеки Потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез Сайта. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Мачмейкинг не носи отговорност за вреди настъпили за Потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

2.3. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Мачмейкинг разполага с правото едностранно да заличи регистрацията на всеки Потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.

2.4. Ако Потребителят е непълнолетен, той е длъжен да декларира  съгласието на  своя родител/настойник. Ползването на Сайта от малолетни лица е напълно забранено.

2.5. Преди изпращане на регистрационната форма от Потребителя, същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

2.6. Мачмейкинг си запазва правото да записва IP адреса на Потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Мачмейкинг декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.

3ДОГОВОР

3.1. Мачмейкинг предоставя чрез Сайта ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от Потребителя.

3.2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са без включен данък добавена стойност („ДДС“) и  ДДС ще бъде начисляван, когато съответното законодателство го изисква.

3.3. Регистрацията на Потребител на Сайта има силата на съгласие за сключване на договор между него и Мачмейкинг.

3.4. Когато Потребителят желае да използва някоя от платените услуги, предоставени чрез Сайта, той следва да направи конкретно волеизявление (заявка). Мачмейкинг ще се свърже с Потребителя посредством предоставената от него контактна информация за потвърждение за заявката.  

4ОФЕРТИ

4.1. Сайтът може да предлага и съответни оферти. Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид и цена).

4.2. Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

4.3. Заявките за покупка на определена оферта се извършват чрез изрично волеизявление и сключване на договор при условията на раздел 3.

5. ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

5.1. Мачмейкинг има право да откаже да изпълни поръчана стока или услуга, поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до Потребителя на посочената от него електронна поща или друг предоставен адрес за съобщения.

6.  ДОСТАВКА

6.1. Когато за определена услуга е необходимо да бъдат предадени материали (напр. видеообучение, лекции и други), предаването ще се извършва при описаните в този раздел условия.

6.2. Предаване на услугите ще се извършва по електронен път, посредством имейл кореспонденция до посочен от получателя имейл. Изявленията между страните чрез имейл ще се считат за извършени с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

6.3. Поръчаната от Потребителя стока или услуга се доставя до 2 (два) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че потребилят точно е посочил своят имейл и е платил на Мачмейкинг дължимото за това възнаграждение по начините, описани в раздел 7 от настоящите Общи условия.

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Заплащането на цената на поръчана стока или услуга се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. Чрез системата за електронни плащания еPay.bg, оперирана от „Ипей“ АД, регистрирано в Република България, с ЕИК 131409398; или

2. По банков път, по посочена от Мачмейкинг банкова сметка.

8. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието в Сайта – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители Мачмейкинг  и/или на неговите партньори и доставчици.

8.2. Нито една част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – Мачмейкинг и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на Сайта ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

8.3. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация на Потребителите. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на Мачмейкинг, е непозволено.

9. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Потребителят няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

9.2. Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на МАЧМЕЙКИНГ и/или на трети лица.

10. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

10.1. Мачмейкинг е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. Сайтът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

10.3. Мачмейкинг може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

10.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни.

10.5. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мачмейкинг на посочените в Сайтовете адрес и e-mail за контакти.

10.6. Потебителят има право да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с разпоредбите на законодателството, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. За повече информация относно обработването на лични данни, посетете раздел „Декларация за поверителност“.

11. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Мачмейкинг прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

11.2.  Мачмейкинг не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта.

11.3. Мачмейкинг не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които Сайта съдържа препратки.

11.4.  Мачмейкинг не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

11.5. С оглед на факта, че Сайта предлага контакт между потребителите на сайта с цел намирането на подходящ партньор, Мачмейкинг не носи отговорност за истинността и актуалността на информацията, която партньорите предоставят. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи изцяло от публикувалия/предоставилия го потребител.

11.6. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните  точки от страна на потребител на Сайта, Мачмейкинг претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Мачмейкинг за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Мачмейкинг и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в Сайта.

11.7. Осъществяването на сексуален контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на Сайта не е обвързано със заплащане от страна на Потребителите в полза на Мачмейкинг. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез Сайта е абсолютно забранено.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

12.3. Ако някое от условията на настоящите Общи условия се окаже нищожно по силата на съдебно решение, акт на държавен орган, арбитраж или друго, това няма да влече до нищожност на всички разпоредби на Общите условия. В такъв случай нищожната клауза се замества от правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за електронната търговия и други нормативни актове, а останалите клаузи остава в сила. 

12.4. Данни за надзорни органи:

  1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

  • Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: България, гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg